1. Hjem
  2. Vilkår og personvern
  3. Vilkår for kjøp

Vilkår for kjøp

Gjeldende vilkår for kjøp på hjemla.no.

Hjemla vilkår for kjøp illustrasjonsbilde

Innledning

Kjøp på hjemla.no er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er BOLIGMAPPA AS, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, tlf. 241 33 550, org.nr. 998 131 650, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Bestilling av varer

Ytelser bestilles utelukkende online, og priser og nettside oppdateres løpende. Alle kan handle på nettsiden, men hvis du ikke er myndig må du ha foreldres eller verges samtykke. Alle avtaler inngås på norsk.

4. Pris

Den oppgitte prisen for ytelser er den totale prisen kjøper skal betale. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Boligmappa AS forbeholder seg retten til å foreta prisendringer for produkter og eksisterende abonnementer. Det vil varsles om prisendringer til abonnenter minimum 30 dager i forkant. Varsling vil skje på e-post. Nye priser vil gjelde fra neste gang abonnementet fornyes.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for ytelsen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som ytelsen sendes.

6.1 Avslutte faste betalinger/abonnement

Oppsigelsestid: Brukers abonnement på online-tjenesten fornyes automatisk til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Brukeren kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

En oppsigelse må gjennomføres på våre nettsider på Profilsiden. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Bruker som har avsluttet vil fortsatt ha tilgang til online-tjenesten inntil gjeldende, betalte abonnementperiode utløper. Gjenværende, betalt abonnementsperiode refunderes ikke. Bruker vil ha tilgang til å gjenoppta sitt abonnement frem til fire dager før periodens utløp.

7. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hennes/hans representant, har fått tilsendt ytelsen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere ytelsen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Ytelsen skal leveres digitalt til kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Angrerett og angrefrist

Når du kjøper en digital ytelse får du tilgang til denne umiddelbart. Ved kjøp av personliggjorte virtuelle ytelser aksepterer du følgelig å fraskrive deg de 14 dagene med angrefrist. Disse ytelsene er fremstilt etter dine personlige spesifikasjoner og/eller som en levering av digitalt innhold som ikke leveres via et fysisk medium (jf. Forbrukeravtaleloven og Angrerettloven §22).

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer ytelsen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel til kundeservice eller e-post).

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved ytelsen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Dersom det er noe galt med den digitale ytelsen vil vi naturligvis ordne dette ved å gi deg en ny nedlastingslenke eller kreditere deg for kjøpet.

Ved feil ber vi deg ta kontakt med kundeservice raskest mulig slik at vi kan ordne opp.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde ytelsen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

11.1 Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er ytelsen ikke levert til kjøperens angitte leveringsadresse (typisk kjøperens e-postadresse), taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

11.2 Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

11.3 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

13. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding
Se boliger i kart

Forstå markedet bedre ved å sammenligne kvadratmeterpris, prisutvikling, salgspriser og verdiestimat for liknende boliger.

Se alle boliger i kartet

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding