1. Hjem
  2. Vilkår og personvern
  3. Brukervilkår

Brukervilkår

Brukervilkårene beskriver hvilke bestemmelser som legges til grunn når du bruker hjemla.no

Hjemla brukervilkår illustrasjonsbilde

Brukervilkår

1. Beskrivelse, formål, partene

Disse brukervilkårene (heretter “Brukervilkårene”) gjelder for tjenestene hjemla.no og boligmappa.no inkl. evt. tilknyttede mobilapplikasjoner (heretter “Tjenestene”), og BOLIGMAPPA AS (org. nr. 998 131 650) som leverandør av Tjenestene (heretter “BM”).

Disse Brukervilkår gjelder for privatpersoner som oppretter en brukerprofil eller logger inn på eksisterende brukerprofil i Tjenestene (heretter «Bruker»).

Merk at Boligmappa AS ifm sitt bedriftsområde på boligmappa.no har egne brukervilkår for bedrifter. Boligmappas brukervilkår for bedrifter kan leses her.

BOLIGMAPPA AS er et teknologiselskap majoritetseid av SPIR GROUP ASA, org. nr. 823 843 542.

Tjenestene gir Bruker innsikt i boligmarkedet og sin bolig gjennom å blant annet la Bruker se informasjon om boliger, estimert markedsverdi, statistikker over boligmarkedet, boligers transaksjonshistorikk mm. For egen bolig(er) har Bruker tilgang til ytterligere tjenester spesifikt for sin bolig(er). I tillegg kan Bruker via Tjenestene få tilgang til tjenester levert i samarbeid med andre selskaper innad i SPIR GROUP-konsernet,. Bruker kan via Tjenestene også få tilgang til tjenester levert fra eksterne partnere.

Ved å opprette en bruker eller logge inn en eksisterende bruker i Tjenestene ansees de gjeldende Brukervilkårene som akseptert. Ved å akseptere Brukervilkårene samtykker Bruker til at BM kan behandle Brukers personopplysninger. Bruker samtykker også til å bruke Tjenestene for rent personlige eller andre private formål.

2. Tilgang til og bruk av Tjenestene

2.1 Tilgang til Tjenestene

Denne avtalen gir deg rett til å benytte Tjenestene, slik de til enhver tid tilbys, jf. pkt. 9. BM kan videreutvikle Tjenestene med nye funksjoner og muligheter, men BM har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner.

2.2 Beskrivelse av Tjenestene

2.2.1 Beskrivelse av hjemla.no

Tjenesten hjemla.no en applikasjon hvor Bruker kan se bolig-relevant informasjon om sin og andres bolig og boligmarkedet. Funksjonene i Tjenesten baserer seg på aktivitet i markedet og enkeltboligers verdi og tilstand.

Tjenesten hjemla.no er tett integrert med boligmappa.no (ref. Brukervilkårenes avsnitt 1.1),

2.2.2 Beskrivelse av boligmappa.no (for privatperson)

Tjenesten boligmappa.no (for privatperson) gir hjemmelshaver til fast eiendom adgang til å se og laste opp informasjon og dokumentasjon om sin bolig(er). Tjenesten er knyttet til eiendommer registrert i Norges offisielle eiendomsregister («Matrikkelen»).

Offentlige meldinger, dokumentasjon og andre data som knyttes til en spesifikk eiendom, vil følge eiendommen i eiendommens levetid.

Funksjonene i Tjenesten boligmappa.no baserer seg på boligens tilstand. Dette innbefatter blant annet informasjon fra grunnboken, egenskaper og dokumentasjon tilknyttet sin bolig, og se hvilke håndverkere som har utført dokumenterte jobber i boligen.

2.3 Betaling og avbestilling

For privatpersoner tilbyr Tjenestene både gratis innhold og funsjonalitet, og innhold og funksjonalitet som er lagt bak betaling. BM forbeholder seg retten til å legge til funksjonalitet som vil medføre gebyrer, og legge gebyrer på eksisterende funksjonalitet. Det vil ikke påløpe kostnader for eksisterende brukere uten at dette er varslet.

3. Brukers forpliktelser

Bruker skal kun benytte Tjenestene som beskrevet i Brukervilkårene.

Bruker plikter å oppgi riktig informasjon ved bruk av Tjenestene. Det omfatter blant annet boliginformasjon som f.eks. andelsnummer, fellesgjeld, linker, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, prisantydning, dokumentasjon og andre relevante opplysninger som blir etterspurt.

Bruker er selv ansvarlig for eventuelle tap som følge av bruk av Tjenestene, herunder, men ikke begrenset til, tap som følge av at Bruker har gitt andre tilgang til sin brukerprofil eller at andre har fått slik tilgang som følge av forhold på Brukers side.

Bruker skal ikke på ulovlig måte aksessere dataressurser som Tjenestene gir tilgang til eller på annen måte uberettiget tilegne seg data. Dette inkluderer også forbud mot skraping (“crawling”), indeksering eller tilgang gjennom maskinlesbare grensesnitt. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre eller vanskeliggjøre andres bruk av Tjenestene. Dersom Bruker uforvarende får tilgang til tredjeparts data, skal Bruker umiddelbart varsle Tjenestene og slette eventuelle data som Bruker har mottatt.

Dersom Bruker oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for BM som leverandør av Tjenestene, skal Bruker varsle om dette i tråd med Brukervilkårenes pkt. 6.1.

Bruker plikter å sende eventuelle forespørsler til Tjenestene på en saklig og informativ måte.

Om Bruker ved endring av sin kontaktinformasjon (e-postadresse og/eller telefonnummer) ikke oppdaterer dette i Tjenestene, er ikke BM ansvarlig om varsler, meldinger, og/eller henvendelser ikke blir mottatt.

4. Eiendomsdata, Brukerdata og deling

Tjenesten skiller mellom dokumentasjon, bilder og øvrige data knyttet til en spesifikk eiendom eller bolig («Eiendomsdata»), og dokumentasjon, bilder og øvrige data knyttet til Bruker som er lastet opp i et separat, personlig område i Tjenesten («Brukerdata»).

Eiendomsdata kan være lastet opp av en profesjonell part, av Bruker eller av tidligere hjemmelshavere. Informasjon om egenskaper og fasiliteter for en bolig vil være offentlig tilgjengelig. Eiendomsdata vil være tilgjengelig for senere hjemmelshavere. Dersom eiendommen skifter hjemmelshaver gjennom en hjemmelsoverdragelse i Matrikkelen, vil tidligere hjemmelshaver miste administrator-tilgang, som går over til ny hjemmelshaver.

Nåværende hjemmelstaker har anledning til å gi administrator-tilgang til Eiendomsdata tilhørebde sin bolig. Denne administrator-tilgangen vil være gjeldende inntil (a) hjemmelstaker trekker denne tilbake, eller (b) eiendommen skifter hjemmelshaver gjennom en hjemmelsoverdragelse i Matrikkelen.

Brukerdata vil følge Bruker uavhengig av hvilken eiendom Bruker er hjemmelshaver til. Brukerdata er ikke tilgjengelig for andre enn Bruker.

BM får en begrenset og overførbar disposisjonsrett til Eiendomsdata. Disposisjonsretten omfatter de rettigheter som er nødvendig for å bruke Eiendomsdata til:

  • Videreformidling av Eiendomsdata til ny hjemmelshaver
  • Videreformidling av Eiendomsdata til andre relevante parter for å overholde forpliktelser
  • Videreformidling av Eiendomsdata til offentlige myndigheter, herunder samfunnskritiske inspeksjoner og tilsyn, for eksempel elektriske installasjoner og brannforebygging
  • Videreutvikling av Tjenestene og utvikling av nye tjenester og produkter
  • Utarbeidelse av statistikk

Bruker kan i Tjenestene velge å gjøre Eiendomsdata offentlig, slik at denne informasjonen blir tilgjengelig for alle brukere av Tjenestene. Andre brukere får kun lesetilgang og kan ikke gjøre endringer i Eiendomsdata.

Bruker kan når som helst selv stoppe deling av Eiendomsdata. Innsynet vil da reverseres til å kun vise en anonymisert oppsummering av mengden dokumentasjon som er registrert på boligen, samt hvilke håndverkere som har lastet opp dokumenter tilhørende boligen.

5. Samtykke til varsler, henvendelser og markedsføring

Ved aksept av Brukervilkårene gir Bruker BM tillatelse til å benytte Tjenestene og den kontaktinformasjon som Bruker har oppgitt til å rette varsler og henvendelser til Bruker.

Markedsføring og mer generelle henvendelser som ikke er en naturlig del av Tjenestene, sendes ikke Bruker om ikke Bruker aktivt har samtykket til det under sine profilinnstillinger. Markedsføring vil gjelde informasjon som blir ansett som relevant for Bruker basert på Brukers bolig og Brukers bruk av Tjenestene.

Varsel til BM i forbindelse med Brukervilkårene skal skje skriftlig og sendes til Spir Group ASA v/Hjemla, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo. Alternativt via kontaktskjemaet til kundeservice her.

Varsel til Bruker i forbindelse med Brukervilkårene skal skje skriftlig og sendes til den e-postadresse og/eller telefonnummer som Bruker har oppgitt i Tjenestene.

6. Behandling av personopplysninger

BM vil behandle personopplysninger om Bruker som et ledd i ytelsen av Tjenestene. Dette er for å gjøre Tjenestene tilpasset Bruker og for å forbedre Tjenestene generelt. BM og Tjenestene vil alltid rette seg etter relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. Nærmere informasjon om behandlingen av personopplysninger følger av personvernerklæringen.

7. Bruk av informasjonskapsler

Tjenestene bruker kun informasjonskapsler (heretter “cookies”) der det er nødvendig. Det inkluderer sesjonavhengige cookies og cookies for måling av bruk og ytelse.

For mer informasjon om Tjenestenes bruk av cookies, og editering av hvilke cookie-valg Bruker har lagret, se cookies-innstillingene på Brukers Profilside.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1. Generelt

Tjenestene blir levert "som de er" og (as-is) som de er tilgjengelig og så langt det er mulig etter loven, uten garantier av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier, betingelser eller andre vilkår relatert til salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, tittel, råderett, ukrenkelighet, eller som fremkommer som resultat av forhandlinger.

I tillegg, mens BM forsøker å levere gode brukeropplevelser, påstår eller garanterer BM ikke at: (a) Tjenestene alltid vil være sikker, eller feilfri; (b) Tjenestene alltid vil fungere uten forsinkelser, avbrudd eller feil; eller (c) at alt innhold eller informasjon Bruker mottar via Tjenestene vil være presis eller riktig. BM sitt ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over internett eller autentiseringsløsning (BankID, Vipps Logg inn, og/eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument).

Tjenestene er basert på at Bruker selv sørger for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. BM har intet ansvar for data som Bruker sender eller mottar ved bruk av Tjenestene. Videre har BM intet ansvar for tap i forbindelse med ødeleggelse av Brukers data, avbrudd, ikke levert data, feilaktig levert data, Force Majeure, nekting, fjerning eller sletting av meldinger, dokumenter, eller andre data. BM har heller ikke ansvar for om en tredjepart henter data registrert på en bolig i Tjenestene uten å ha innhentet nødvendig samtykke fra Bruker.

BM garanterer heller ikke at informasjonen som fremstilles i Tjenestene er uttømmende. BM fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som måtte påberopes som følge av bruk av Tjenestene, det være seg direkte eller indirekte tap

8.2. Tredjepartsinnhold

Mye av innholdet i Tjenestene er produsert av tredjeparter (heretter «Tredjepartsinnhold»). Tredjeparter som sendte innholdet er helt og holdent ansvarlig for dens riktighet. Bruker forstår og aksepterer at Bruker kan bli eksponert for feilaktig informasjon.

8.3 Verdiestimatet

BM understreker at verdiestimatet som fremstilles er et estimat av boligens nåværende markedsverdi og utgjør ikke nødvendigvis et korrekt bilde av boligprisen eller boligens reelle verdi. Tjenestene som forbrukerplattform og verktøy muliggjør kun at Bruker kan bruke disse til å få  innsikt i sin bolig og boligmarkedet.

9. Skadesløsholdelse

Bruker skal holde BM skadesløs i den utstrekning BM mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart og kravet eller ansvaret er basert på Brukers krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, know-how eller bedriftshemmelighet), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller Brukervilkårene ved bruk av Tjenestene. Dersom et slikt krav rettes mot BM og/eller Tjenestene skal Bruker dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Bruker blir kjent med at krav vil bli reist mot BM i forbindelse med Brukers bruk av Tjenestene, skal Bruker umiddelbart varsle BM.

10. Jurisdiksjon og verneting

Avtalen mellom Bruker og BM er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Bruker og BM om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

11. Endringer av brukervilkårene

BM forbeholder seg retten til å gjøre endringer i eller tilføyelser til Brukervilkårene. Siste versjon av Brukervilkårene vil gjøres tilgjengelig på våre nettsider. BM vil varsle som anvist i pkt 6 ved vesentlige endringer i Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke Tjenestene aksepterer Bruker de endringene og tilføyelsene som er annonsert.

12. Overføring av avtalen

BM kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse Brukervilkårene.

Bruker kan ikke overføre sin registrerte Bruker til andre. Bruker kan ikke forhindre ny hjemmelshaver til bolig tidligere eiet av Bruker tilgang til registrert informasjon og dokumentasjon om den aktuelle boligen.

13. Avslutte kundeforholdet

Bruker kan uten forvarsel velge å avslutte kundeforholdet med Tjenestene. Bruker kan selv avslutte sin bruk av Tjenestene ved å slette sin registrerte bruker via Brukers profilside i Tjenestene her.

BM kan avslutte eller suspendere Brukerens tilgang til Tjenestene dersom BM har grunn til å tro at: (i) Bruker har misligholdt Brukeravtalen, (ii) Bruker skaper risiko eller mulig juridisk eksponering for BM; (iii) Brukers tilgang bør fjernes som følge av ulovlig oppførsel, (iv) Brukers konto bør fjernes på grunn av langvarig inaktivitet; eller (v) levering av Tjenestene til Bruker ikke lenger er kommersielt levedyktig. BM vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle Bruker via e-postadressen knyttet til Brukers brukerprofil.

Ved oppsigelse opphører Brukers tilgang til Tjenestene. Bruker vil ha adgang til data om Bruker i tre måneder etter oppsigelsen, deretter slettes data om Bruker. Bruker er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Bruker ønsker å beholde etter oppsigelsen.

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding
Se boliger i kart

Forstå markedet bedre ved å sammenligne kvadratmeterpris, prisutvikling, salgspriser og verdiestimat for liknende boliger.

Se alle boliger i kartet

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding